Àrea Laboral

La normativa laboral està exposada a constants canvis que requereixen d’un personal altament experimentat i en constant adaptació. El nostre equip professional, fruit de la seva experiència i formació constant, ofereix un alt nivell en l’assessorament i en la gestió diària a tots els nostres clients.

EMPRESES

-          Altes d’empreses i obertures de centres de treball.

-          Models trimestrals i anuals d’IRPF. (Model 111 i Model 190)

-          Presentació de documentació i tràmits amb l’administració.

-          Confecció i presentació dels butlletins de cotització mensuals a la Seguretat Social (TC1 i TC2)

-          Actualitzacó i aplicació dels convenis col·lectius.

-          Expedients de regulació de treball.

-          Inspeccions laborals, recursos i reclamacions.

-          Confecció de certificats de retencions de treballadors, professional  i empresaris.

-          Confecció declaració jurada situació familiar dels treballadors (Model 145).

-          Confecció certificats atur, IT, maternitat i paternitat.

-          Confecció quadre horari i calendari laboral de l’exercici en curs.

-          Tràmits telemàtics a través del Sistema Red de la Seguretat Social.

 

TREBALLADORS

-          Altes de treballadors a la TGSS.

-          Confecció i registre de contractes de treball.

-          Realització de nòmines.

-          Confecció baixa del treballador (càlcul de la liquidació, carta de comunicació al treballador i enviament a la TGSS).

-          Acomiadaments disciplinaris, improcedents o per causes objectives.

 

EMPRENEDORS

-          Confecció del pla d’empresa.

-          Seguiment del procés de cració de l’empresa.

-          Alta a la seguretat social.

-          Alta a la hisenda pública.

-          Capitalització de l’atur.

-          Constitució de l’empresa.

 

PERSONAL

-          Càlcul de jubilacions i pensions.

-          Assessorament i atenció personalitzada.